Legal data

  1. 40103828307
  2. LV40103828307
  3. "Swedbank"
  4. LV45HABA0551039024247
  5. Rīga, Pavasara gatve 2-64, LV-1082
  6. 2017