abc.lv skaitļos

Lietotāji online0
Aktīvie uzņēmumi20142
Nozares raksti990
Ekspertu atbildes2553
Bauskas novadā šogad veiks pārbūves vairākās skolās un turpinās ielu un ceļu uzlabošanu : abc.lv

Bauskas novadā šogad veiks pārbūves vairākās skolās un turpinās ielu un ceļu uzlabošanu

Ceturtdien, 11.februārī, Bauskas novada dome ārkārtas sēdē pieņēma Bauskas novada pašvaldības šā gada budžetu, kurā ietvertais finansējums paredz, ka novadā veiks pārbūves vairākās skolās un turpinās ielu un ceļu uzlabošanu, kā arī sāks videonovērošanas sistēmas izveidi Bauskā un sāks sporta halles izbūvi, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Daudzi pasākumi plānoti saskaņā ar Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012. - 2030.gadam un Bauskas novada attīstības programmu 2012. - 2018.gadam. 2016.gada Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu projektu īstenošanā.

Šogad plānots investēt izglītības iestāžu attīstībā, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi un veicot dažāda apjoma remontdarbus. Starp lielākiem un apjomīgākiem būvdarbiem paredzēta Griķu pamatskolas vecā korpusa jumta rekonstrukcija, Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 1.kārta, pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaulīte" kārniņu jumta nomaiņa.

Tāpat plānota Ozolaines pamatskolas telpu pārbūve, nodrošinot pagasta bibliotēkas pieejamību iedzīvotājiem, Vecsaules pamatskolas Jaunsaules struktūrvienības telpu pārbūve, izvietojot skolas telpās pagasta bibliotēku, Uzvaras vidusskolas telpu pārbūve, pārceļot pirmsskolas grupas uz skolas telpām, un ēdamzāles pārcelšana, kā arī mazāka apjoma remontdarbi katrā novada izglītības iestādē, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Visām izglītības iestādēm tiks turpināta datortehnikas un biroja tehnikas atjaunošana un nomaiņa.

Ēku siltināšanas programmā kā apjomīgākais projekts būs "Bauskas 2.vidusskolas energoefektivitātes pasākumu ieviešana". Projektēšanas darbi turpināsies Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas 2.vidusskolā. Izglītības iestādēs tiks nodrošināta moderna un ergonomiska mācību vide, iekļaujot telpu remontdarbus, aprīkojumu un mūsdienīgus IT risinājumus.

2016.gadā plānots sākt 2015.gadā projektētās videonovērošanas sistēmas izveidi Bauskas pilsētā, tāpat iecerēts ieguldīt līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo namu Vītolu ielā un Slimnīcas ielā lietusūdens novadīšanas sistēmas atjaunošanā, kopsummā paredzot investēt 250 000 eiro.

2016.gadā turpinās budžeta ieguldījumi pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu sakārtošanā gan Bauskas pilsētā, gan pagastu teritorijās.

Finansiāli ietilpīgākie projekti ir gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecība, kā arī gājēju - veloceliņa izbūve uz Rītausmu ciemu Īslīces pagastā.

Ielu rekonstrukcijas darbi tiks veikti Miera ielas posmā no Pilskalna ielas līdz Mūsas upei, Mūsas ielā Bauskas pilsētā, Dreņģerkalna un Torņa ielām Codes pagastā, asfaltēšana un seguma virskārtas atjaunošana Doktorāta ielai Mežotnes pagastā, Celtnieku - Līdumnieku ielām Īslīces pagastā, ceļam uz Jaunsaules skolu Vecsaules pagastā un Pūriņu ielai Ceraukstes pagastā.

Jaunajā plānošanas periodā ES finansiāls atbalsts būs pieejams pašvaldību grants ceļu uzlabošanai lauku teritorijās. Plānots, ka programmas ietvaros tiks pārbūvēti vismaz 25 grants ceļi novada pagastos.

Bauskas novada pašvaldība mērķtiecīgi izvērtējusi daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra un Bauskas sporta skolas administratīvās ēkas un sporta halles būvniecību, un plānots, ka šāda daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība tiks sākta šā gada pavasarī, savukārt sporta spēļu halles rekonstrukcijai šajā gadā tiks veikta iepirkuma procedūra.

Šogad tiks sākta arī higiēnas centra būvniecība Bauskā, lai paplašinātu sociālo pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem. Tāpat plānots sākt tehniskā projekta izstrādi Mežotnes internātvidusskolas pārbūvei par vispārējā tipa pansionātu, lai jau 2017.gadā pansionātu "Derpele" no esošajām trīs ēkām Bauskas pilsētā, Codes un Īslīces pagastos pārceltu uz mūsdienīgām prasībām atbilstošām un klientiem ērtām telpām Mežotnes pagasta Garozas ciemā.

Īstenojot kultūras un vēstures vērtību saglabāšanu, plānota Bauskas pilsdrupu austrumu torņu konservācija, centrālā torņa apjumšana un Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana.

Veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai, iecerēta Īslīces ielas posmu (no Mūsas tilta) pārbūve, kā arī apgaismojuma izbūve Stacijas un Pārupes ielā.

Projekts "Bauskas industriālās teritorijas attīstība" paredz Lidlauka ielas krustojuma izbūvi ar autoceļu "A7", nodrošinot piekļuvi attīstāmajai teritorijai.

Tāpat tiks paplašināta Zaļās ielas brauktuve, izbūvēta kreisā pagrieziena josla Zaļajai ielai, izbūvēta jauna autobusa pieturvieta, izbūvēta gājēju ietve kreisajā pusē trīs metru platumā, ielas apgaismojums, luksofori, rekonstruēts krustojums ar Pūriņu ielu, izbūvēta Lidlauka iela, inženierinfrastruktūras, atrisināta virsūdeņu novadīšana.

Asfaltēšana plānota Gailīšu autoceļa posmam uz atpūtas kompleksu "Miķelis" un Codes pagastā "A7"-"Rotkalni" posmam. Pārbūve tuvākajos gados paredzēta arī Brīvības bulvārim, Rātslaukuma otrajai kārtai un Mēmeles ielai.

Visos ES finansētajos projektos plānotās būvniecības aktivitātes tiks sāktas ne ātrāk kā 2017.gadā. 2016.gadā tiek gatavoti projektu pieteikumi, kā arī norit iepirkumi vēl nepieciešamajiem projektēšanas un būvniecības darbiem.

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetā, lai īstenotu visus plānotos projektus, paredzams, ka aizņēmumu apjoms augs par aptuveni 2,6 miljoniem eiro.

Kopumā Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā plānoti 23 371 498 eiro, tāpat ieņēmumus papildina budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3 606 647 eiro un aizņēmumu līdzekļi 966 206 eiro. Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai ir 27 944 351 eiro.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 25 333 253 eiro apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 1 671 378 eiro. Ieguldījums pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Bauskas siltums" - 150 000 eiro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi ir galvenais Bauskas novada pašvaldības 2016.gada ieņēmumu avots, kas veido 51,8% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Ieņēmumi no IIN 2016.gadam tiek plānoti 12 033 195 eiro, kas ir par 9,2% lielāki (par 1 010 175 eiro) nekā 2015.gada sākotnējā prognoze.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 2 155 000 eiro, tostarp kārtējā gada ieņēmumi 1 944 000 eiro un NĪN iepriekšējo gadu parādi 211 000 eiro. NĪN ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā ir 9,2%.

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda plānota 2 367 932 eiro, tajā skaitā prognoze kārtējam gadam 2 323 594 eiro un 2015.gada nesadalītais atlikums 44 338 eiro.

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2016.gadam plānots 25 333 253 eiro apmērā, no kā vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 1 849 096 eiro jeb 7,3% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanai paredzēti 1 531 993 eiro jeb 44,8% no šajā sadaļā plānoto līdzekļu kopapjoma, tostarp ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai paredzēti 887 651 eiro. Gājēju un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces pagastā, būvniecības pabeigšanai plānoti 420 498 eiro, Dreņģerkalna un Torņa ielas rekonstrukcijai - 223 844 eiro. Bauskas Rātsnama vēsturiskā interjera izveidei - 81 405 eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 3 702 845 eiro jeb 14,6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 11 208 273 eiro jeb 44,3% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, ieskaitot valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas izglītībai, kas plānotas 3 773 281 eiro apmērā.

No pašvaldības līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai piecus un sešus gadus veciem un 5.-9.klases skolēniem plānoti 383 429 eiro, mācību līdzekļu un literatūras iegādei - 98 730 eiro, mācību ekskursiju ieejas biļetēm - 14 291 eiro.

Pirmsskolas (bērniem līdz 4 gadiem) pedagogu atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem tiek paredzēti 601 056 eiro, nodrošinot algas likmi, kas pārsniedz valstī noteikto minimālo algu pedagogiem.

Visiem pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem tiek nodrošināts atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā no darba algas likmes proporcionāli slodzei, kas kopsummā sastāda 238 416 eiro.

Gatavojot budžetu, konstatēts, ka ilgtermiņa aizņēmumu saistības uz 1.janvāri bija 16 069 413 eiro, tajā skaitā 16 062 950 eiro ir aizņēmumi no Valsts kases, bet aizņēmumi no Vides investīciju fonda - 6463 eiro. Atbilstoši Valsts kases un Vides investīciju fonda aizdevuma līgumu atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummu atmaksa plānota 1 671 378 eiro.

LETA

Foto: Ieva Lūka/LETA

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Nedēļas tēma

Aktuālie piedāvājumi

Aktualitātes

Nosaka gaisa kvalitātes rādītājus publisko ēku iekštelpām

Nosaka gaisa kvalitātes rādītājus publisko ēku iekštelpām

Ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu gaisa apmaiņu publisko ēku iekštelpās un ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību, šā gada 13. maija sēdē Ministru kabinets apstiprināja Latvijas būvnormatīvu (turpmāk – LBN 231-15), kas nosaka gaisa kvalitātes rādītājus, definējot maksimāli pieļaujamo oglekļa dioksīda (turpmāk - CO2 ) koncentrācijas līmeni, kas atbilst teicamai vai labai iekštelpu gaisa kvalitātei telpās.

Pielaiko telpu, māju, dārzu

"Bioefekts": Pielaiko Telpu Māju Dārzu 

"Bioefekts": Pielaiko Telpu Māju Dārzu 

SIA "Bioefekts" ir Latvijas uzņēmums ar senu vēsturi, kas jau kopš 1993. gada izstrādā, ražo un pavairo bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus un citus mikrobioloģiskos preparātus dārzkopības un lauksaimniecības vajadzībām. Uzņēmums tiek novērtēts ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, kur eksportē savu produkciju.