abc.lv skaitļos

Lietotāji online8
Aktīvie uzņēmumi19876
Nozares raksti854
Ekspertu atbildes2488
Notekūdeņu bioloģiska attīrīšana : abc.lv

Notekūdeņu bioloģiska attīrīšana

Notekūdeņu bioloģiska attīrīšana
Notekūdeņu attīrīšanas problēmu radījusi cilvēce ar savu saimniecisko darbību. Moderna un nākotnē balstīta attieksme paredz dabai atdot tikpat tīru ūdeni, kā no tās paņemts – to nodrošināt spēj korekti izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas ietaises. Attīrīšanas procesa nodrošināšanai vajadzīgas ievērojamas investīcijas, ko privātmāju īpašnieki bieži sedz no savas kabatas, bet Latvijas pilsētās notekūdeņu ietaises tiek izbūvētas par pašvaldību un Kohēzijas fondu līdzekļiem.

Jau ES kandidātvalsts statusā Latvija ūdenssaimniecības sakārtošanai piesaistīja ievērojamus līdzekļus no pirmsiestāšanās strukturālā fonda ISPA, kā arī ES PHARE un LIFE programmām. Iestājoties ES, Latvijai kļuva saistoši noteikumi, kas paredz līdz 2011.–2015. gadam, atkarībā no pilsētas lieluma un iedzīvotāju skaita, izpildīt tās uz dzeramā ūdens kvalitāti un piegādi un notekūdeņu apsaimniekošanu attiecināmās direktīvas.
Būtiskākās prasības direktīvās: jānodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgums 95% iedzīvotāju, jābūt ievērojami samazinātam (līdz pat 80–%) bioloģiskā skābekļa patēriņam (BSP) un ķīmiskā skābekļa patēriņam (ĶSP) attiecībā pret ienākošo slodzi, kā arī notekūdeņiem jābūt attīrītiem no slāpekļa un fosfora.

Paaugstināts fosfora daudzums ir viens no upju aizaugšanu veicinošiem faktoriem. Likumā noteikts, ka attīrītajos notekūdeņos nedrīkst būt pārsniegtas ES direktīvā 91/271/EEC "Par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu" un Latvijas Republikas Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 34 "Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" noteiktās maksimāli pieļaujamā dažādu piesārņojošo vielu koncentrācija.

Izvērtējot ES prasības ūdensapgādei un kanalizācijai, valsts un pašvaldību finansiālās iespējas, iedzīvotāju maksātspēju un ES iestāšanās sarunās panākto pārejas periodu, 88 Latvijas pilsētas ES direktīvu prasību ieviešanai tika iedalītas trīs kategorijās:
• Iedzīvotāju skaits lielāks par 100 tūkstošiem (Rīga, Daugavpils, Liepāja) – ES direktīvām atbilstoša ūdenssaimniecība jānodrošina līdz 2008. gadam.
• Iedzīvotāju skaits 10–100 tūkstoši (20 pilsētas) – ES direktīvām atbilstoša ūdenssaimniecība jānodrošina līdz 2011. gadam.
• Iedzīvotāju skaits 2–10 tūkstoši (65 pilsētas) – ES direktīvām atbilstoša ūdenssaimniecība jānodrošina līdz 2015. gadam.

Publiskajā sektorā – saskaņā ar projektu
Teorētiskā līmenī attīrīšanas iekārtu izbūvei pilsētās viss ir sakārtots – vispirms tiek veikti rūpīgi izpētes darbi, izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, tad seko projektēšana, pēc tam būvdarbi, taču, ja kaut viens no šiem attīstības posmiem netiek veikts kvalitatīvi, rezultāts var būt bēdīgs – kārtējā piesārņotā, faktiski mirusī ūdenstece Latvijā.

Diemžēl šīs kļūmes atklājas tikai pēc attīrīšanas iekārtu nodošanas ekspluatācijā – attīrīšanas iekārtas nenodrošina ienākošo notekūdeņu attīrīšanu, jo notekūdeņu apjoma aprēķinu stadijā nav pilnvērtīgi izvērtēta konkrētās pilsētas attīstība: iedzīvotāju skaita pieaugums un rūpniecības attīstība. Šīs informācijas apkopošanā jāpiedalās arī pašvaldībām, kas definē attīstības plānus. Tāpat izpētes un projekta izstrādes gaitā jāņem vērā iekārtu iespējamā lokācijas vieta, tās topogrāfiskie un ģeoloģiskie uzmērījumi. Standartizēti risinājumi un līdz ar to standartizētas iekārtas izmantojamas dzīvojamo ciematu notekūdeņu attīrīšanai, ja tajos kanalizācijā pārsvarā tiek iepludināti tikai sadzīves notekūdeņi. Komplicēti risinājumi un individuāla pieeja nepieciešama, ja vajag izbūvēt attīrīšanas iekārtas pilsētām ar kombinēta sastāva (sadzīves un rūpniecības) notekūdeņiem.

Pilsētu attīrīšanas iekārtu realizācijā lielākoties tiek lietots princips "projektē un būvē", paredzot, ka būvuzņēmējs veic tehniskā projekta izstrādi un būvdarbus. Tehnisko projektu būvuzņēmējs izstrādā saskaņā ar pasūtītāja prasībām, kas sevī ietver pilnu informācijas apkopojumu: topogrāfiskā un ģeoloģiskā izpēte, piesārņojošo vielu koncentrācija attīrāmajos notekūdeņos un maksimālā koncentrācija attīrītajos notekūdeņos, nepieciešamā attīrīšanas iekārtu jauda u.c. Balstoties uz to tiek piedāvāta attīrīšanas tehnoloģija un attīrīšanas iekārtu aprīkojuma komplektācija.

Jānis Zvidriņš, "VentEko" projektētājs:
"Lai arī ir veikti būtiski pasākumi Latvijas pilsētu ūdenssaimniecības sakārtošanai, tomēr lielā daļā pilsētu tās joprojām neatbilst ES un LR normatīvo aktu prasībām. Šobrīd ievērojams ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts tiek realizēts Kurzemē, tā nosaukums – "14 Kurzemes reģiona pašvaldību ūdenssaimniecības attīstība", projekts ietver 14 Kurzemes pilsētas. Tas nav vienīgais, bet viens no apjomīgākajiem projektiem; arī citviet Latvijā notiek aktīva darbība ūdenssaimniecības sakārtošanā. Daudzviet lielo projektu realizācija Latvijā notiek sadarbībā ar ārzemju partneriem – zviedriem, somiem, dāņiem, vāciešiem, kam ir lielāka pieredze. Priekšrocības ārzemju kompānijām rada pieredze tehnoloģiju izstrādē, datorizētās aprēķinu programmas, faktori, kas kopumā ļauj nodrošināt ātrāku realizācijas tempu un konkursos par tiesībām uz attīrīšanas iekārtu projektēšanu noteikt zemākas cenas."

Izvēle privātajā sektorā
Bioloģisko attīrīšanas iekārtu tirgus ir gana piesātināts, izvēlei tiek piedāvātas tikai vienģimenes mājām piemērotas ietaises, iekārtas ciematiem vai pat lego veida tehnoloģijas ar iespēju krietni palielināt attīrīšanas iekārtu jaudu, ja rodas šāda nepieciešamība. Bioloģisko attīrīšanas iekārtu darbības princips balstās uz kanalizācijas ūdeņos esošo organisko vielu un piemaisījumu mineralizēšanu ar baktēriju un mikroorganismu palīdzību; galvenokārt tiek izmantoti aerobie procesi jeb tādi, kuru darbībai nepieciešama regulāra gaisa pieplūde. Lielākā daļa rūpnieciski ražoto bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kur attīrīšanu veic aerobās baktērijas, sastāv no vienas kompaktas polipropilēna, polietilēna vai nerūsošā tērauda tvertnes ar vairākiem nodalījumiem.


Izvēloties iekārtas modeli, jāņem vērā to iedalījums pēc ražības – notekūdeņu pārstrādes diennaktī –, kas ir norādīts tehniskajā aprakstā. Ieskicējot attīrīšanas norises tvertnē, veidojas šāda aina: pirmreizējā nostādinātājā notiek attīrīšana no rupjiem piemaisījumiem; aerācijas zonā baktērijas sadala un attīra izšķīdušās organiskās vielas un piemaisījumus (gaisu baktērijām pievada aerators). Baktērijas dzīvojas tā dēvētajā pieraksta vietā (uz speciālas plēves) vai arī visā tilpumā – tas atkarīgs no ražotāju piedāvātās tehnoloģijas. Kad baktērijas savu darbu paveikušas, ūdens no aerācijas zonas aizplūst uz otrreizējo nostādinātāju, lai izgulsnētos aktīvās dūņas. Aktīvās dūņas (baktēriju izveidoto masu) aerolifts nogādā atpakaļ uz aerotenka nodalījumu, bet attīrītais ūdens pa izplūdes tekni tiek izvadīts no iekārtas gruntī vai atklātā ūdenstilpē. Nosēdumi attīrīšanas iekārtās veidojas nelieli, asenizācijas mašīna jāizsauc aptuveni reizi gadā, arī apkalpošanas servisa pakalpojumi nepieciešami reti. Taču… ar noteikumu, ja korekti tiek ievēroti ekspluatācijas nosacījumi. Par tiem jāinteresējas pie konkrētās iekārtas uzstādītājiem. Lielākoties tirgū esošās iekārtas strādā automātiskā režīmā; jo lielāka datorizācijas pakāpe un iekārta gudrāka, jo tā ir dārgāka.

Atšķirīgas pēc uzbūves un darbības principiem ir "Uponor" piedāvātās kombinētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas sastāv no septika, divu vai vairāku bloku apstrādes tvertnes un vadības bloka. Septikā noris mehāniskā notekūdeņu attīrīšana, tālāk tie ar kompresora palīdzību tiek iesūknēti apstrādes tvertnē. Tajā izgulsnējas aktīvās dūņas, un ķimikālijas attīra ūdeni no fosfora un veic koagulanta funkciju. Attīrīšanas beigās ūdeni izsūknē, bet liekās dūņas tiek iesūknētas atpakaļ septikā.

Pieejami trīs jaudu modeļi – vienai, divām vai trim ģimenēm. Nosaukumu – kombinētā – iekārta ieguvusi, jo tiek veikta gan bioloģiskā, gan ķīmiska notekūdeņu attīrīšana. Cilvēciskā faktora ietekme ir minimāla, jo iekārta ir pilnībā automatizēta, signalizē par kļūmēm darbībā, par nepieciešamību dozatoru papildināt ar ķimikālijām, uzturot optimālu aerācijas režīmu.

Dzintars Levāns, "Uponor" tirdzniecības inženieris:
"Pienācis laiks, kad sadzīves notekūdeņi būtu jāattīra efektīvāk nekā līdz šim. Mājsaimniecību saražotie notekūdeņi izraisa ūdenstilpņu eitrofiju – piesātināšanos ar augu barības vielām, kas veicina ūdensorganismu pārmērīgu savairošanos un ūdenstilpju aizaugšanu. Neattīrīti notekūdeņi piesārņo arī gruntsūdeņus vai aku."

No privātā līdz publiskajam sektoram
Unikāla darbības principa iezīmes ir "Rewatek SBR" attīrīšanas reaktoriem, ko Latvijā piedāvā uzņēmums "Fluido". SBR ir tehnoloģija ar bārdu, tā izstrādāta aptuveni pirms 100 gadiem, lai apsaimniekotu liela apjoma komunālos notekūdeņus. Paaugstinoties datorizācijas līmenim, tehnoloģija kļuvusi universāla un piemērota izmantošanai arī privātajā sektorā. Atšķirībā no citām bioloģiskās attīrīšanas iekārtām, šajā iekārtā baktērijām nav t.s. pieraksta vietas, tās brīvi peld visā tilpumā; netīrais notekūdens tiek padots porcijās; iekārta aprīkota ar diviem sūkņiem – netīrajam un tīrajam ūdenim –, iekārta ir programmējama atbilstoši noslodzei. Piemēram, mazākās iekārtas jauda ir 3–24 cilvēku radīto notekūdeņu apsaimniekošana. Tas nozīmē, ka atkarībā no cilvēku skaita var programmēt iekārtas jaudu.

Šo principu rentabli izmantot jauno projektu – dzīvokļu ēku vai ciematu – notekūdeņu attīrīšanā. Pārdošana parasti ir gausa, un iekārtas jaudu var pakārtot reālajam iemītnieku skaitam projektā, maksimālo jaudu sasniedzot brīdī, kad projekts izpārdots.

Atsevišķai privātmājai uzstādīt SBR reaktoru nav īpaši rentabli izmaksu dēļ, taču, ja tiek plānots zem privātmājas jumta apvienot visas trīs vienas ģimenes paaudzes, ir vērts padomāt par šīs tehnoloģijas priekšrocībām. SBR iekārtas darbība ir pilnībā datorizēta, aerācija notiek tikai tad, kad nepieciešams, nevis visu laiku, ir programmējami dažādi jaudas režīmi atkarībā no diennakts stundas vai nedēļas dienas, turklāt iekārta pati ziņo par kļūmēm tās darbībā. Citu tehnoloģiju attīrīšanas iekārtu darbības kļūmes parasti ir saožamas kā nepatīkams aromāts apkārtējā vidē.
Vienā attīrīšanas ietaisē iespējams uzstādīt arī vairākus SBR reaktorus, palielinot jaudu līdz 300 cilvēku sadzīves notekūdeņu attīrīšanai. Industriālajā sektorā vai pilsētu komunālajā saimniecībā SBR reaktori tiek ražoti un uzstādīti saskaņā ar individuāliem projektiem. Privātmājām, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, veikaliem, viesnīcām, viesu mājām SBR ir optimāls risinājums, jo notekūdeņi tiek pilnvērtīgi attīrīti arī nevienmērīgas noslodzes apstākļos, kas bieži ir klupšanas akmens citu ražotāju iekārtām.

Frenks Kuks, "Fluido" valdes loceklis:
"Izvēloties bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, ir spēkā viens princips – jo lētāka iekārta, jo sarežģītāka un izmaksās dārgāka apkalpošana. Taču, kā pierāda nereti nepatīkamie aromāti pie dažādām sabiedriskām būvēm, pasūtītāji vēlas taupīt visur – saskaņā ar likuma prasībām, protams, tiek uzstādītas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, taču ar nepietiekamu jaudu, turklāt, neinvestējot līdzekļus to apkalpošanā. Un ne jau nepatīkamais aromāts ir tas sāpīgākais punkts, tā ir tikai norāde, ka daba saņem kārtējo piesārņojuma devu."

Par ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu projektēšanu iespējams konsultēties LLU Lauku inženieru fakultātē pie profesora Ērika Tilgaļa un "VentEko" (Vides pārvaldība un inženierpakalpojumi).
Par bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm iespējams interesēties "EkoStandarts Tehnoloģijas," "AHM Victory", "Eko Tehnoloģijas", "Hidro Standarts", "Ekoservis Lat", "Cel", "Fluido", "Uponor Latvia" u.c. uzņēmumos. Ārzemēs ražotajām bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm garantētā notekūdeņu attīrīšanas pakāpe parasti ir augstāka, nekā to nosaka MK noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" un LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves".

Autore: Agrita Lūse
"LATVIJAS BŪVNIECĪBA" Nr.5 (2008)

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Nedēļas tēma

Bulerjan gaisa apkures krāsniņas siltiem un omulīgiem vakariem tavās mājās

Bulerjan gaisa apkures krāsniņas siltiem un omulīgiem vakariem tavās mājās

Tuvojoties aukstajam ziemas laikam, daudzi apsver apkures tipa nomaiņu savā mājoklī vai ierīkošanu, piemēram, jaunuzceltā ģimenes mājā. Priekšroka tiek dota visdažādākajiem apkures risinājumiem, jo katram ir savas vajadzības un prasības, tomēr nemainīgu popularitāti iekarojušas gaisa apkures krāsniņas. 

Aktuālie piedāvājumi

Izgudrojumi celtniecībā

Izgudrojumi celtniecībā

SIA REIZ aicina ikvienu, kurš jūt sevī aicinājumu radīt ko jaunu un/vai uzlabot jau esošu iekārtu, metodi vai tehnoloģiju, droši doties "izgudrošanas piedzīvojumā"!

Aktualitātes

Uzņēmējs runā

Bulerjan gaisa apkures krāsniņas siltiem un omulīgiem vakariem tavās mājās

Bulerjan gaisa apkures krasninas

Tuvojoties aukstajam ziemas laikam, daudzi apsver apkures tipa nomaiņu savā mājoklī vai ierīkošanu, piemēram, jaunuzceltā ģimenes mājā. Priekšroka tiek dota visdažādākajiem apkures risinājumiem, jo katram ir savas vajadzības un prasības, tomēr nemainīgu popularitāti iekarojušas gaisa apkures krāsniņas.