abc.lv skaitļos

Lietotāji online0
Aktīvie uzņēmumi25309
Nozares raksti1270
Ekspertu atbildes3041
Vai drīkst nojaukt starpsienu? : Būvniecības, arhitektūras un interjera portāls abc.lv

Vai drīkst nojaukt starpsienu?

Vai drīkst nojaukt starpsienu?
{IMAGE}Esmu dzīvokļa iegādes procesā. Lietuviešu projekts, jaunais, 2 istabu dzīvoklis. Ir vēlme veikt pārplānošanu (apvienot virtuvi un istabu). Kur varētu uzzināt, vai siena starp virtuvi un istabu un siena starp abām istabām ir nesošā? Ja ir, tad kas ir nepieciešams, lai varētu veikt vajadzīgos darbus un ar kādām izmaksām jārēķinās?{BREAK} No rakstītā noprotams, ka abc.lv lasītājs vēlas saņemt atbildes uz trim jautājumiem: 1. Kā noskaidrot vai dzīvoklī siena ir nesoša? 2. Kādas formalitātes jākārto, lai nojauktu nenesošu starpsienu? 3. Kā saņemt atļauju pārbūvei, kas skar nesošu sienu? Atbilde uz pirmo jautājumu - Vai siena ir nesoša? Tā kā jautājumam pievienotais dzīvokļa plāns nedod iespēju noteikt, vai siena ir nesoša, ieteicams to noskaidrot pie projektētāja, kuram uzticēsiet sagatavot dokumentus būvatļaujas vai vienkāršotās būvatļaujas saņemšanai. Bez projektētāja palīdzības nevar iztikt, jo būvatļauja vai vienkāršotā būvatļauja nepieciešama visām pārbūvēm, arī tām, kuras neskar ēkas nesošo konstrukciju. Atbilde uz otro jautājumu Ja ir iecerēta būves vai būves daļas, telpu grupas renovācija (pārbūve) un būves vai būves daļas, telpu grupas funkcijas maiņa, ja netiek skartas trešo personu īpašuma tiesības, tiek piemērota vienkāršota būvniecības atļaujas saņemšanas procedūra, aizpildot Apliecinājuma karti. Tajā atzīme par ieceres akceptēšanu aizvieto būvatļauju. Tādējādi tiek atvieglota būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo atļauju saņemšana, aizstājot atsevišķas būvprojektēšanas un būvatļaujas dokumentācijas sagatavošanu. Vienkāršota renovācija ir gadījumos, kad tiek veikta būves vai tās daļas renovācija, neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi, koplietošanas telpas un koplietošanas inženierkomunikācijas. Vienkāršota rekonstrukcija ir gadījumos, kad tiek veikta būves vai tās daļas funkcijas (lietošanas veida) maiņa bez pārbūves. Lai realizētu vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceri, ierosinātājs vienojas ar atbildīgo projektētāju (parasti tas ir serificēts arhitekts) par ieceres dokumentācijas izstrādi un aizpilda Apliecinājuma karti. Apliecinājuma karti un ieceres dokumentāciju jāsagatavo trijos eksemplāros. Viens eksemplārs paredzēts iesniegšanai Rīgas pilsētas būvvaldē, pa vienam eksemplāram paredzēts pasūtītājam un atbildīgajam projektētājam. Rīgas pilsētas būvvalde vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceri izskata 10 darba dienu laikā pēc tās reģistrācijas Būvvaldē un izdara Apliecinājuma kartē atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu. Ja no Rīgas pilsētas būvvaldes nav saņemts atteikums, • vienkāršotas renovācijas ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt būvdarbus. Pēc to pabeigšanas, pamatojoties uz vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentāciju un Apliecinājuma karti, jāiesniedz Valsts zemes dienestā iesniegums par grozījumu (izmaiņu) izdarīšanu būves vai telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietā; • vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt paredzēto saimniecisko darbību. Šajā gadījumā būvvalde piecu darbdienu laikā pēc ieceres akceptēšanas un attiecīgās atzīmes izdarīšanas apliecinājuma kartē nosūta to Valsts zemes dienestam grozījumu (izmaiņu) izdarīšanai būves vai telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietā; • ar būves vai telpu grupas tehnisko inventarizāciju saistītos izdevumus sedz tās pasūtītājs; • ja, veicot būves vai telpu grupas tehnisko inventarizāciju, Valsts zemes dienests konstatē, ka būves vai būves daļas izmaiņas neatbilst vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijai, ierosinātājs pasūta eksperta – sertificēta speciālista atzinumu. Pozitīvs minētā eksperta atzinums ir pamats grozījumu (izmaiņu) izdarīšanai būves vai telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietā. Eksperta atzinuma kopiju vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs nosūta Rīgas pilsētas būvvaldei. Par ko kurš ir atbildīgs? • Atbildīgais projektētājs atbild par būves vai tās daļas konstrukciju noturību, koplietošanas inženierkomunikāciju netraucētu funkcionēšanu, atbilstību paredzētajai funkcijai (lietošanas veidam) un normatīvajiem aktiem, kā arī par trešo personu īpašuma tiesību ievērošanu. Atbildīgais projektētājs var papildus pieaicināt citus būvniecības speciālistus, kuri paraksta apliecinājuma karti; • Vienkāršotas rekonstrukcijas vai vienkāršotas renovācijas ierosinātāji atbild par ieceres īstenošanu atbilstoši izstrādātajai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijai. Iesniedzamie dokumenti Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz veidlapa "Apliecinājuma karte" (Nr. 1) ar nepieciešamajiem pielikumiem: • paskaidrojuma raksts; • telpu plāns ar tehnisko rādītāju eksplikāciju, kas izstrādāts atbilstoši iecerei; • būves vai telpu grupas aktuālās tehniskās inventarizācijas lietas kopija; • īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopija; • mainīto inženiertīklu pievada shēma, ja mainīti inženiertīklu pievadi; • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja, ja vienkāršota renovācija vai vienkāršota rekonstrukcija paredzēta valsts aizsargājamā kultūras pieminekļu teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošā būvē. Izsniedzamie dokumenti: Apliecinājuma karte\ Atbildīgā struktūrvienība: Rīgas pilsētas būvvaldes Vienkāršotās renovācijas, rekonstrukcijas un būvatļauju nodaļa Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 10 darba dienas Maksa par pakalpojumu: Bez maksas Pakalpojuma saņemšanas vieta/veids: Akcepta gadījumā Apliecinājuma karti saņem klātienē, Klientu apkalpošanas centrā; motivēta noraidījuma gadījumā - ierakstīta vēstule pa pastu. Kontaktinformācija Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrs Amatu ielā 4, Rīga LV-1050 Tālrunis: 67012889; 67105800 Fakss: 67037934 E-pasts: kac@riga.lv www.rdpad.lv Būvvaldes Vienkāršotās renovācijas, rekonstrukcijas un būvatļauju nodaļa Tālrunis: 67012905, 67105588 Fakss: 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 14:00-18:00 Ceturtdiena 14:00-18:00 Pieraksts uz pieņemšanu: 67012079 {ABC_CITATION TEXT=[Administratīvā procesa likums Būvniecības likums MK 01.04.1997. noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" MK 20.10.1998. noteikumi Nr.409 ,,Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-98 ,,Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami". Rīgas domes 14.12.1999. saistošie noteikumi Nr.54 ,,Rīgas teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi".] AUTHOR=[Normatīvie akti]} Atbilde uz trešo jautājumu – Būvatļaujas saņemšana Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājam ir jāsaņem būvatļauja. Patvaļīga būvniecība nav pieļaujama. Pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai var iesniegt tikai pēc tam, kad būvprojekts ir saskaņots un akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē. Dokumentus pieņem un būvatļauju izsniedz Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā. Būvatļauju sagatavo inženierbūvju vai būvatļauju izsniegšanas galvenais speciālists. Būvatļaujas izsniegšanas termiņš - viena mēneša laikā no pieprasījuma būvatļaujas saņemšanai iesniegšanas dienas (ja visi iesniegtie dokumenti atbilst normatīvo prasībām). Būvatļauju izsniedz tikai pēc tam, kad būvētājs vai būvuzņēmējs ir veicis objekta apdrošināšanu. Ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvatļauja ir jāpagarina. Lai pagarinātu būvatļauju, kurai beidzies derīguma termiņš, par katru nokavēto būvatļaujas termiņa mēnesi ir jāmaksā Ls 11,80. Lai būvi nodotu ekspluatācijā (ja visi darbi ir pabeigti), būvatļauja nav jāpagarina. Iesniedzamie dokumenti Obligāti jāiesniedz: 1. Akceptēts būvprojekts (oriģināls); 2. Pasūtītāja (būvniecības ierosinātāja) pieprasījums būvatļaujas saņemšanai; Pārējo būvatļaujas saņemšanas veidlapā minēto dokumentu nepieciešamību, ievērojot konkrētā būvprojekta īpatnības, nosaka būvatļauju izsniegšanas galvenais speciālists. Izsniedzamie dokumenti: Būvatļauja Atbildīgā struktūrvienība: Rīgas pilsētas būvvalde Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Viens mēnesis Maksa par pakalpojumu: Lai saņemtu būvatļauju jāsamaksā: • vienreizēja maksa pilsētas infrastruktūras attīstībai (būvprojektiem, kuriem tas ir paredzēts); • pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu (otrs maksājums 60% vai inženierkomunikācijām 100%). Pakalpojuma saņemšanas vieta/veids: Klātienē. Dokumentu iesniegšana un saņemšana Klientu apkalpošanas centrā. Rīgas pilsētas būvvalde Tālrunis: 67102825 Fakss: 67012826 E-pasts: buvvalde@riga.lv Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta: Tālrunis: 67012079 Pirmdiena 14:00-18:00 Ceturtdiena 14:00 – 18:00 Turpinājums atbilde uz trešo jautājumu – Būvprojekta apstiprināšana Būvprojektu var izstrādāt pēc Rīgas pilsētas būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas, lai realizētu būvniecības ieceri. Izstrādāto būvprojektu, lai tas būtu pamats būvatļaujas saņemšanai, nepieciešams akceptēt Būvvaldē, tāpēc projekta autors Būvvaldē iesniedz saskaņošanai un akceptēšanai izstrādātu būvprojektu 3 eksemplāros. Būvprojektu izstrādā jaunbūvēm (no jauna būvējamām būvēm atbilstoši būvprojektam) un esošo būvju vai to daļu renovācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai un nojaukšanai, kā arī inženierkomunikācijām, ceļiem un tiltiem, teritoriju labiekārtošanai (ceļu un laukumu, celiņu, ietvju, mazo arhitektūras formu un skulptūru, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu ierīkošanai atbilstoši būvprojektam), apzaļumošanai, rekultivācijai, meliorācijai, kā arī jebkuriem būvdarbiem būvēs un teritorijās, kas ir valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonā esošas būves vai ainavas elementi. Būvprojektēšanu veic vienā vai divās stadijās. Vienkāršai, tehniski nesarežģītai būvei būvprojektu var izstrādāt vienā stadijā - tehniskā projekta stadijā. Būvprojekts izstrādājams divās stadijās - skiču projekta stadijā un tehniskā projekta stadijā, ja paredzamā būve ir sabiedriski nozīmīga vai tehniski sarežģīta, kā arī ja tā paredzēta specifiskā apbūves zonā vai vēsturiskā zonā un var mainīt vēsturiski izveidojušos ainavu. Pasūtītājs vai Būvvalde nosaka, vai būvprojekts izstrādājams divās būvprojektēšanas stadijās. Ja paredzēta būvobjekta nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām, skiču projektu izstrādā visam būvobjektam kopumā, bet tehnisko projektu var izstrādāt katrai nododamajai būves kārtai atsevišķi. Pēc būvprojekta akceptēšanas, lai varētu uzsākt būvdarbus, nepieciešams saņemt būvatļauju, kas jāizdara būvprojekta derīguma termiņa laikā. Ja būvdarbi nav uzsākti, akceptētā būvprojekta derīguma termiņš ir 2 gadi. Būvatļauju izsniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvvaldes Vienkāršotās renovācijas, rekonstrukcijas un būvatļauju nodaļa. Lai saņemtu būvatļauju nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā. Patvaļīga būvniecība nav pieļaujama. Saskaņošanas gaitā būvprojektu izskata Būvprojektu izskatīšanas grupa; Inženieru nodaļas vadītājs/vadītāja vietnieks; Juridiskā nodaļa; Priekšpilsētas/rajona galvenais arhitekts; Priekšpilsētas/rajona vecākais ainavu arhitekts; Pilsētvides dizaina nodaļa; Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa; Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; Arhitektūras nodaļas vadītājs, Būvvaldes vadītāja vietnieks; Būvvaldes vadītājs. Izskatošo struktūrvienību skaitu nosaka atkarībā no būvprojekta grupas un pamatojoties uz RD PAD 22.12.2006. rīkojumu Nr. DA-06-292-rs. Pēc izskatīšanas Rīgas pilsētas būvvalde pieņem lēmumu akceptēt/neakceptēt būvprojektu Iesniedzamie dokumenti: Atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumam un tehnisko noteikumu prasībām izstrādāts būvprojekts 3 eksemplāros (viens sējums iesiets cietos kartona vākos, atbilstoši arhīvu standartiem). Maksimālais sējuma biezums 4 cm. Pirms būvprojekta iesniegšanas jāsaņem visi Plānošanas un arhitektūras uzdevumā norādītie saskaņojumi un pirmsprojekta skaņojumi. Izsniedzamie dokumenti Akceptēts būvprojekts 2 eksemplāros, ja tas ir tehniskais projekts Saskaņots būvprojekts 2 eksemplāros, ja tas ir skiču projekts Atbildīgā struktūrvienība: Rīgas pilsētas būvvalde {ABC_CITATION TEXT=[Administratīvā procesa likums,Būvniecības likums, LR MK 01.04.1997. noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi", LR MK 14.08.2001 noteikumi Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 Būvprojektu saturs un noformēšana", RD Pilsētas attīstības departamenta 08.06.2004. rīkojuma Nr.DA-04-143-rs pielikums "Norādījumi par būvniecības dokumentu aprites kārtību un būvprojektu noformēšanu, izskatīšanu, saskaņošanu un akceptēšanu Rīgas pilsētā".] AUTHOR=[Normatīvie akti]} Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 1 mēnesis Būvprojektiem, kas jāizskata Inženieru padomē – 1 mēnesis pēc Inženieru padomes projekta novērtējuma veidlapas parakstīšanas. Maksa par pakalpojumu Par būvprojekta saskaņošanas un akceptēšanas procedūru maksa netiek iekasēta. Jāapmaksā trešo reizi saskaņošanai iesniegta būvprojekta izskatīšana Ls 59,00. Par katru nākamo reizi minētajai summai tiek piemērots koeficients 1,5. Pakalpojuma saņemšanas vieta/veids: Klātienē. Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050 Tālrunis: 67105800; 67012889; Fakss: 67037934 e-pasts: kac@riga.lv www.rdpad.lv Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 10:00-19:00 Otrdiena 9:00-16:00 Trešdiena 9:00-16:00 Ceturtdiena 10:00-19:00 Piektdiena 9:00-14:00 Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Būvprojektu izskatīšanas grupas speciālisti Tālrunis: 67012869, 67105446, 67012861, 67012940, 67012862, Fakss: 67012805 Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas speciālisti Tālrunis: 670129128 E-pasts: buvvalde@riga.lv Apmeklētāju pieņemšana Rīgas pilsētas būvvaldē konsultāciju sniegšanai: Pirmdiena 14:00 – 18:00 Ceturtdiena 14:00 – 18:00
Banner 280x280

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Nedēļas tēma

Speciālistu čekliste elegantai vannasistabai

Speciālistu čekliste elegantai vannasistabai

Meklējot veidu, kā radīt patiesi greznas vannasistabas telpas, kvalitāte un dizains nekad nav bijuši otršķirīgi. “Geberit”, vadošais uzņēmums inovatīvu vannasistabas risinājumu jomā, kopā ar elitāru privātmāju projekta “Kaigan Villas” pārstāvi atklāj elegantas vannasistabas tapšanas noslēpumus, kur pārdomāta būs ikviena detaļa.

Aktuālie piedāvājumi

Aktualitātes

Pielaiko telpu, māju, dārzu

STIPRO: Pielaiko telpu, māju, dārzu

STIPRO: Pielaiko telpu, māju, dārzu

Uzņēmums „Stipro” ir viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem skrūvju, būvstiprinājumu un būvniecības palīgmateriālu vairumtirdzniecībā. 2003. gadā tika likts pamats uzņēmumam „Stipro”. Nosaukumā ietverta uzņēmuma būtība – STIprinājumi PROfesionāļiem. Uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā ir nemainīgas vērtības – saliedēta komanda, produkcijas kvalitāte, precizitāte un profesionāla klientu apkalpošana.